Testamente

Med ett testamente kan du låta delar av eller hela din kvarlåtenskap tillfalla Akademiska sjukhusets barnfond. Det du testamenterar till Akademiska sjukhusets barnfond är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster. Genom att testamentera egendom till Akademiska sjukhusets barnfond stödjer du den läkande miljön och utvecklingen av omvårdnad för barn som vistas på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du vända dig t.ex. till advokat, bank eller begravningsbyrå.

Här är ett exempel på hur ett testamente kan utformas

Det är enkelt

  1. Ange belopp, viss egendom eller andel av kvarlåtenskapen som ska gå till fonden Glöm ej att ange fondens namn och organisationsnummer: Insamlingsstiftelsen Akademiska Sjukhusets Barnfond, 802424-9289
  1. Testamentet ska undertecknas Testamentet ska dateras, samt innehålla namnförtydligande och personnummer. Du måste underteckna testamentet.
  1. Testamentet ska bevittnas När du undertecknar testamentet måste två vittnen vara samtidigt närvarande. Vittne måste ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa. Vittne får inte vara din make eller sambo, ditt syskon, eller stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig. Vittnenas uppgift är att intyga att det är du som skriver under och att det sker av fri vilja och i dina sinnens fulla bruk. Intygandet sker genom att vittnena skriver sina namnteckningar på testamentet invid en vittnesmening.