Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

 

Denna dag, 2018-10-22 har följande policy upprättats för Insamlingsstiftelsen Akademiska Sjukhusets Barnfond, 802424-9289 (”Barnfonden”)

 

1           Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter, efterleva våra stadgar och uppfylla våra åtaganden gentemot Svensk Insamlingskontroll och Länsstyrelsen samt för att fullfölja våra förpliktelser mot gåvogivare och gåvotagare.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om vår verksamhet.

 

2           Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

3           Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal, stadgar och lag eller när vi har stöd i samtycke eller intresseavvägning. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Betal- och kreditkortsnummer, kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Fotografier/bilder/filmer/ljudupptagningar
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger

 

Känsliga personuppgifter

Vi behandlar inte personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis uppgifter som rör politisk åskådning, religion eller hälsa. Om vi vid något tillfälle skulle behandla sådana uppgifter görs detta restriktivt och med iakttagande av sekretess.

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss i samband med din gåva till Barnfonden. Vi kan även få tillgång på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig att få utskick från oss
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss

 

På vilka sätt och med vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

När du har gett en gåva behandlar vi dina personuppgifter med stöd av uttryckligt eller underförstått gåvoavtal för att vi ska kunna hantera din gåva och använda de pengar vi samlar in för Barnfondens ändamål.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gentemot Svensk Insamlingskontroll, Länsstyrelsen och med stöd i lag, s.k. rättslig förpliktelse, såsom t.ex. krav enligt bokföringslagen.

I vissa fall behandlar vi även personuppgifter med stöd av s.k. intresseavvägning. Detta sker främst vid behandling för marknadsföringsändamål eller för informationssyften.

 

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Detta sker i praktiken genom hänvisning till denna policy. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina åtaganden och Barnfondens åtaganden ska ha tillgång till personuppgifter.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi överför inte personuppgifter till tredje part i andra fall än då vi har uttryckligt stöd i gåvoavtal, våra stadgar, och för att uppfylla våra förpliktelser gentemot Svensk Insamlingsstiftelse, Länsstyrelsen eller enligt lag.

I vissa fall överförs personuppgifter till våra underleverantörer för t.ex. marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål samt för lagring. Se mer om personuppgiftsbiträden i punkt 5 nedan.

 

Rutiner för gallring

I egenskap av personuppgiftsansvarig kommer vi inte bevara dina personuppgifter  under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra stadgar, gåvoavtalet med dig, våra åtaganden gentemot Svensk Insamlingskontroll eller där vi har stöd i lag.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad våra stadgar, Svensk Insamlingskontroll, Länsstyrelsen eller lag kräver. För det fall vi behandlar personuppgifter med stöd av intresseavvägning så sparar vi dem så länge du kan tänkas vara intresserad av det vi marknadsför och informerar om.

 

4           Dina rättigheter

Begäran om rättelse eller radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar vi om det finns skäl för begärd ändring.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att begära utdrag från Barnfonden och våra register/system i vilka personuppgifter om dig behandlas och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som Barnfonden behandlar och hur vi behandlar dessa.

Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta oss enligt punkt 6 nedan.

Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

 

5           Personuppgiftsansvarig och våra biträden

Personuppgiftsansvarig

Barnfonden är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Personuppgiftsbiträden

Barnfonden anlitar eller kan komma att anlita ett antal underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Det kan tex röra sig om IT-leverantörer.

Barnfonden säkerställer att våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy.

Kontakta oss enligt punkt 6 nedan om du vill veta vilka personuppgiftsbiträden vi anlitar.

 

6           Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Insamlingsstiftelsen Akademiskas sjukhusets barnfond, 802424-9289

Adress: c/o Konrad Advokater, Box 2051, 750 02 Uppsala

Telefonnummer: 070-333 15 50

E-postadress: dataskydd@akademiskasbarnfond.se