Ansök om bidrag

Har du idéer för ökad trivsel för barn som vistas på Akademiska sjukhuset?

Akademiska sjukhusets barnfond bidrar till särskilda trivselskapande åtgärder för att underlätta sjukhusvistelsen för barn som vistas på Akademiska sjukhuset, påskynda deras rehabilitering samt berika deras fritid och rekreation. Främjandet kan ske genom bl.a. penningbidrag, olika aktiviteter och stödåtgärder, gåvor eller på annat lämpligt sätt, till förmån dels för barn vid Akademiska sjukhuset, deras syskon och föräldrar och nära anhöriga, dels för barnsjukvården vid Akademiska.  Stiftelsen medel får inte användas för sjukhusets normala drift. Till ansökan ska en kostnadsspecifikation bifogas.

Ansökan sker till via mejl till info@akademiskasbarnfond.se